Vnímejme dnešní dobu také jako příležitost

Stranou nechme polemiku, zda by diferencovaná opatření namísto plošných nevedla k výrazně nižším negativním dopadům na ekonomiku a klima ve společnosti. V dnešních dnech je daleko podstatnější racionální pohled do budoucna, co lze očekávat, co se změní a jak jsme schopni se adaptovat na Novou dobu se vším, co s sebou ponese.

V poslední době tolik frekventované slovo krize pochází z řeckého výrazu krino, který znamená posuzovat, vybírat mezi dvěma variantami. Také čínština má pro slovo krize dva znaky: nebezpečí a příležitost.

V kontextu uvedeného významu pojmu „krize“ jsme tak nyní na prahu doby, kdy eliminujeme nebezpečí, posuzujeme a vybíráme za daných podmínek optimální variantu budoucího směřování tak, abychom současnou realitu viděli a vnímali také jako příležitost.

Z pohledu karlovarského regionu, jehož významnou součástí ekonomiky je sektor lázeňství a cestovního ruchu, jsou dopady velmi razantní. Tento sektor se během několika dní ocitl na úrovni nula.

Ocitli jsme se dnes v době, kterou bohužel ve všech oblastech lidského života ovlivňuje neviditelná hrozba, nepromítající se pouze do stránky lidského zdraví, ale devastujícím způsobem vstupující do smýšlení lidí, psychické rovnováhy, ekonomického zdraví společnosti a v důsledku toho také do samotných existenčních otázek části populace.

Považuji za nezbytnou rychlou úvahu o strategii samospráv (městské i krajské) k potenciálu domácího cestovního ruchu pro Karlovarský region

V průběhu nejbližšího období je zcela zásadní úloha státu a jeho připravovaných opatření k zachování co nejvyšší úrovně zaměstnanosti (samozřejmě nejen v sektoru CR) tak, aby po pominutí nejtěžšího období byl možný co možná nejrychlejší restart, vždy nutně z velké části postavený na lidském potenciálu.

Protože se dá předpokládat, že i po uvolnění režimu opatření přetrvá velmi omezený pohyb lidí přes hranice ven i dovnitř, považuji za nezbytnou rychlou úvahu o strategii samospráv (městské i krajské) k potenciálu domácího cestovního ruchu pro Karlovarský region. Je pravděpodobné, že drtivá většina dovolených, rekreačních a lázeňských pobytů se bude odehrávat na domácí scéně. Domácí cestovní ruch je tak vnímán jako hlavní možnost oživení celého sektoru.

Jakým způsobem tuto možnost uchopit ze strany našeho regionu, to by mělo být současné téma koordinované v nejtěsnější součinnosti krajské a městské samosprávy, samozřejmě nejlépe trojstranně také s profesní sférou. Jako cíl vnímám opatření v rámci možnosti samospráv k představení regionu jako atraktivní destinace pro tuzemský cestovní ruch.

Stěžejní je nápaditá marketingová strategie a z ní plynoucí aktivity, které ukáží region jako rychle se regenerující, minimálně v kulturní a zážitkové oblasti. Přímý efekt z vynaložené investice se nabízí z přímé podpory lázeňských a rekreačních pobytů, například uvažovanou formou voucherů – finančního příspěvku, jehož výše se odvíjí od délky a charakteru pobytu.

K tomu všemu je nezbytná těsná součinnost samospráv a státu, kterou v době, kdy píši tyto řádky, bohužel nevidím. Optimisticky však věřím, že vedení měst, kraj a státu společnou, vzájemně koordinovanou řeč najdou a v době publikace této úvahy budou tato a obdobná opatření již nastartována.


STANoviny, květen 2020